SportCentrum to: wyjazdy na narty, narty last minute, free ski Austria, free ski Francja, free ski Włochy, free ski Szwajcaria, narty w dolomitach

Usługi drogą elektroniczną - regulamin

I. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Biuro Turystyczne SPORT-CENTRUM, które dokonuje w ramach strony internetowej sprzedaży usług, zwaną dalej Sprzedającym.
2. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży pobytów noclegowych i świadczeń towarzyszących (zgodnie z ofertą). Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu, poprzez system rezerwacyjny Blue Vendo – Tom.

II. Rezerwacja.
1. Warunkiem realizacji rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie formularza przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego. Złożenie rezerwacji przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu oraz warunków uczestnictwa umieszczonych na stronie internetowej Sprzedającego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji rezerwacji, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
3. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 2 dni od otrzymania rezerwacji potwierdzić rezerwację Kupującemu drogą mailową w formie podpisanej umowy zgłoszenia przesyłanej w formacie PDF.
4. Kupujący zawierający umowę indywidualnie (bez osoby towarzyszącej), wyrażają zgodę na dokwaterowanie do zarezerwowanego typu zakwaterowania i nie będą rościć pretensji z tytułu wszelkich różnic między współlokatorami lub wniosą dopłatę do pokoju 1-osobowego lub dopłatę za niewykorzystane miejsce w apartamencie.
5. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą dokonania płatności zadatku (40%) przelewem elektronicznym lub gotówką. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 30 dni przed wyjazdem.

III. Warunki rezerwacji i płatności.
1. Kupujący ma do wyboru poniższe możliwości rezerwacji pobytu:
• On Line: na stronie internetowej Sprzedającego
• Faksowo: wysyłając wypełnioną umowę zgłoszenie na numer faksu 33 819 31 31 lub 811 97 77
• Osobiście w siedzibie Sprzedającego lub u upoważnionego Agenta (lista agentów: http://www.sportcentrum.pl/agenci )
2. Do form płatności w systemie rezerwacji on-line należą:
• wpłata na nasze konto bankowe ING 50 1050 1070 1000 0090 6059 8589
• płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego lub u Agenta
3. Ceny pobytów noclegowych znajdujące się na stronie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Do każdego pobytu noclegowego wystawiana jest faktura lub paragon.
5. Wygląd rzeczywisty oferowanych pokoi może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.

IV. Reklamacje i anulowanie rezerwacji.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane na nasz adres e-mail
s-c@sportcentrum.pl lub na adres biura ul. Piastowska 10, 43-300 Bielsko-Biała.
2. W celu anulowania, zmiany dokonanej rezerwacji lub rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sprzedającym lub Agentem (ewentualne koszty związane z rezygnacją Klienta są szczegółowo określone
w warunkach uczestnictwa).

V. Ochrona danych osobowych.
1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu rezerwacji swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonej rezerwacji. Klient ma
w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji swoich danych osobowych.
2. Dokonanie rezerwacji w systemie rezerwacyjnym Blue Vendo – Tom oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków uczestnictwa oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i wysyłki katalogu.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem - Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sprzedającego. W trakcie realizacji rezerwacji oraz w całym okresie opieki posprzedażowej (30 dni) Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2014 r.

Biuro Podróży SportCentrum :: wczasy, wyjazdy na narty, last minute, wczasy last minute :: Bielsko-Biała